Chúng tôi trên Facebook
 

Video

Thong ke

HỆ THỐNG BÁO GỌI Y TÁ

/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '166664' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Đèn báo hành lang Syscall SRL-300' (length=37)
 'code' => string 'SRL-300' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1' (length=1)
 'product_sortdesc' => string 'Nút chuông gọi y tá ST-E1 hoàn toàn mới với những tính năng nổi bật như kích thước lớn hơn, tích hợp nút gọi và tắt trong cùng một nút giúp cho việc bệnh nhận gọi y bác sỹ khi cần' (length=233)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'srl30002-1-1613610073.png' (length=25)
 'icon_path' => string '/media/images/1051/product/icons/' (length=33)
 'icon_name' => string 'srl30002-1-1613610317.png' (length=25)
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '323009' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1613610317' (length=10)
 'modified_time' => string '1721016747' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'den-bao-goi-y-ta-srl-300' (length=24)
 'viewed' => string '1515' (length=4)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '166664' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Đèn báo hành lang SRL-300 là thiết bị mới nhất trong hệ thống báo gọi y tá của SYSCALL. Đèn được trang bị nhiều công nghệ mới với những tính năng ưu việt so với các loại đèn báo gọi y tá khác trên thị trường như' (length=277)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/den-bao-goi-y-ta-srl-300-pd166664.html' (length=39)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Đèn báo hành lang Syscall SRL-300

Đèn báo hành lang SRL-300 là thiết bị mới nhất trong hệ thống báo gọi y tá của SYSCALL. Đèn được trang bị nhiều công nghệ mới với những tính năng ưu việt so với các loại đèn báo gọi y tá khác trên thị trường như
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '166909' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Chuông gọi y tá ST-E1' (length=25)
 'code' => string 'ST-E1' (length=5)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '2' (length=1)
 'product_sortdesc' => string 'Nút chuông gọi y tá ST-E1 hoàn toàn mới với những tính năng nổi bật như kích thước lớn hơn, tích hợp nút gọi và tắt trong cùng một nút giúp cho việc bệnh nhận gọi y bác sỹ khi cần' (length=233)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'capture-1615967176.jpg' (length=22)
 'icon_path' => string '/media/images/1051/product/icons/' (length=33)
 'icon_name' => string 'ste11-1614932347.png' (length=20)
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '324887' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1614932347' (length=10)
 'modified_time' => string '1721093327' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'chuong-goi-y-ta-st-e1' (length=21)
 'viewed' => string '744' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '40' (length=2)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '166909' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Nút chuông gọi y tá ST-E1 hoàn toàn mới với những tính năng nổi bật như kích thước lớn hơn, tích hợp nút gọi và tắt trong cùng một nút giúp cho việc bệnh nhận gọi y bác sỹ khi cần' (length=233)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/chuong-goi-y-ta-st-e1-pd166909.html' (length=36)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Chuông gọi y tá ST-E1

Nút chuông gọi y tá ST-E1 hoàn toàn mới với những tính năng nổi bật như kích thước lớn hơn, tích hợp nút gọi và tắt trong cùng một nút giúp cho việc bệnh nhận gọi y bác sỹ khi cần
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '142241' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Chuông gọi y tá Syscall SHS-100' (length=35)
 'code' => string 'SHS-100' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '3' (length=1)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '<p>Nút chuông gọi y tá không dây cao cấp Syscall GST200 được thiết kế với khả năng kéo dài vào giường bệnh nhân, giúp bệnh nhân dễ dàng gọi trợ giúp ngay cả khi nằm trên giường bệnh.</p>

<figure class="image"><img alt="" height="430" src="https://chuonggoiyta.com/data/media/1051/images/chuong-goi-y-ta-syscall-gst-200-1.jpg" width="960" />
<figcaption>Nút chuông gọi y tá Syscall GST200 được thiết kế với 2 tính năng gọi và hủy gọ'... (length=2357)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'chuong-goi-y-ta-syscall-gst-200-1576202730.jpg' (length=46)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '251951' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1576202807' (length=10)
 'modified_time' => string '1720968132' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '1' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'chuong-goi-y-ta-syscall-shs-100' (length=31)
 'viewed' => string '412' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '1' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '142241' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Nút chuông gọi y tá không dây cao cấp Syscall SHS-100 được thiết kế với khả năng kéo dài vào giường bệnh nhân, giúp bệnh nhân dễ dàng gọi trợ giúp ngay cả khi nằm trên giường bệnh.

' (length=237)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/chuong-goi-y-ta-syscall-shs-100-pd142241.html' (length=46)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Chuông gọi y tá Syscall SHS-100

Nút chuông gọi y tá không dây cao cấp Syscall SHS-100 được thiết kế với khả năng kéo dài vào giường bệnh nhân, giúp bệnh nhân dễ dàng gọi trợ giúp ngay cả khi nằm trên giường bệnh.
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '161433' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Đồng hồ báo gọi y tá Syscall SB-700' (length=44)
 'code' => string 'SB700' (length=5)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '4' (length=1)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'dong-ho-deo-tay-bao-goi-y-ta-syscall-sb700-1604627017.png' (length=57)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '308141' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1604626997' (length=10)
 'modified_time' => string '1720609155' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'dong-ho-deo-tay-bao-goi-y-ta-syscall-sb-700' (length=43)
 'viewed' => string '276' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '1' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '161433' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Đồng hồ báo gọi y tá SB-700 với khả năng chống nước cũng với công nghệ cảm ứng giúp cho y bác sỹ thuận tiện trong việc chăm sóc người bệnh' (length=184)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/dong-ho-deo-tay-bao-goi-y-ta-syscall-sb-700-pd161433.html' (length=58)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Đồng hồ báo gọi y tá Syscall SB-700

Đồng hồ báo gọi y tá SB-700 với khả năng chống nước cũng với công nghệ cảm ứng giúp cho y bác sỹ thuận tiện trong việc chăm sóc người bệnh
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '142246' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Màn hình chuông gọi y tá Syscall SR A330' (length=46)
 'code' => string 'SR A330' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '5' (length=1)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '<p>Màn hình hiển thị chuông gọi y tá cao cấp Syscall SR-A330 với thiết kế sang trọng. Có khả năng hiển thị cùng lúc 3 giường bệnh gọi đồng thời và lưu được 5 cuộc gọi.</p>

<figure class="image"><img alt="" height="700" src="https://chuonggoiyta.com/data/media/1051/images/man-hinh-chuong-goi-y-ta-syscall-sr2003-3.jpg" width="960" />
<figcaption>Hệ thống màn hình trực chuông gọi y tá phù hợp cho từng quy mô bệnh viện</figcaption>
<'... (length=1477)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'man-hinh-hien-thi-syscall-sr-a330-1604632635.png' (length=48)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '308157' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1576204187' (length=10)
 'modified_time' => string '1720772470' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '1' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'man-hinh-chuong-goi-y-ta-syscall-sr-a330' (length=40)
 'viewed' => string '402' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '1' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '142246' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '' (length=0)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/man-hinh-chuong-goi-y-ta-syscall-sr-a330-pd142246.html' (length=55)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '161439' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Phần mềm báo gọi y tá Syscall SRT-8200-PC' (length=49)
 'code' => string '' (length=0)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '6' (length=1)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'thiet-bi-trung-tam-bao-goi-y-ta-syscall-srt-8200-pc-1604632465.jpg' (length=66)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '308156' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1604632163' (length=10)
 'modified_time' => string '1719059552' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'thiet-bi-trung-tam-bao-goi-y-ta-syscall-srt-8200-pc' (length=51)
 'viewed' => string '256' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '1' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '161439' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '' (length=0)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/thiet-bi-trung-tam-bao-goi-y-ta-syscall-srt-8200-pc-pd161439.html' (length=66)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '161434' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Nút dây giật trong nhà vệ sinh Syscall SHS-100' (length=53)
 'code' => string 'SHS-100' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '7' (length=1)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'nut-day-giat-nha-ve-sinh-shs-100-1604627498.jpg' (length=47)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '308142' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1604627231' (length=10)
 'modified_time' => string '1720863295' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'nut-day-giat-trong-nha-ve-sinh-syscall-shs-100' (length=46)
 'viewed' => string '231' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '1' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '161434' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '' (length=0)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/nut-day-giat-trong-nha-ve-sinh-syscall-shs-100-pd161434.html' (length=61)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '27352' (length=5)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Chuông báo gọi y tá ST100' (length=30)
 'code' => string 'ST100' (length=5)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '8' (length=1)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '<h2><span style="font-size:16px;"><strong><font color="#343434">Nút </font><a href="http://chuonggoiyta.com/"><span style="color:#ff0000;">chuông báo&nbsp;gọi y tá </span></a><font color="#343434">ST-100 sản phẩm cần thiết trong bệnh viện</font></strong></span></h2>

<p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:16px;"><strong>Nút chuông báo gọi y tá ST-100</strong> được xem là thiết bị không thể thiếu trong các bệnh viện, trung'... (length=13624)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'chuong-goi-y-ta-st100-1-1576202068.png' (length=38)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '251947' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => string '0' (length=1)
 'created_user' => string '0' (length=1)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1468420622' (length=10)
 'modified_time' => string '1721093331' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '1' (length=1)
 'issale' => string '0' (length=1)
 'ispriceday' => string '0' (length=1)
 'alias' => string 'nut-chuong-bao-goi-y-ta-st100' (length=29)
 'viewed' => string '1433' (length=4)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '27352' (length=5)
   'product_sortdesc' => string '<p><span style="font-size:16px;">Chuông báo goi y tá trong bệnh viện ST- 100 được thiết kế khá thông mình, là một trong những thiết bị quan trọng không thể thiếu trong các bệnh viện hiện đại.</span></p>
' (length=248)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/nut-chuong-bao-goi-y-ta-st100-pd27352.html' (length=43)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Chuông báo gọi y tá ST100

Chuông báo goi y tá trong bệnh viện ST- 100 được thiết kế khá thông mình, là một trong những thiết bị quan trọng không thể thiếu trong các bệnh viện hiện đại.

/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '101548' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Phần mềm quản lý chuông gọi y tá' (length=43)
 'code' => string 'SYSCALL' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '9' (length=1)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '<p><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>Sự cần thiết của&nbsp;phần mềm quản lý <a href="http://chuonggoiyta.com/"><span style="color:#ff0000;">chuông gọi y tá</span></a> với bệnh viện</strong></span></span></p>

<p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:18px;">Phần mền quản lý hệ thống chuông gọi y tá thực sự là một vật dụng vô cùng cần thiết đối với '... (length=4083)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'phan-mem-bao-goi-y-ta-syscall-1524735112.png' (length=44)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '162963' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => string '0' (length=1)
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1524735147' (length=10)
 'modified_time' => string '1720747966' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '1' (length=1)
 'issale' => string '0' (length=1)
 'ispriceday' => string '0' (length=1)
 'alias' => string 'phan-mem-quan-ly-chuong-goi-y-ta' (length=32)
 'viewed' => string '278' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '101548' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '<p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:18px;">Phần mềm quản lý <strong>chuông gọi y tá</strong> giúp quản lý toàn bộ cuộc gọi đến, lưu lịch sử cuộc gọi và xuất ra file excel phục vụ công tác báo cáo</span></span></p>
' (length=305)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/phan-mem-quan-ly-chuong-goi-y-ta-pd101548.html' (length=47)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Phần mềm quản lý chuông gọi y tá

Phần mềm quản lý chuông gọi y tá giúp quản lý toàn bộ cuộc gọi đến, lưu lịch sử cuộc gọi và xuất ra file excel phục vụ công tác báo cáo

/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '146848' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Thiết bị kích sóng Syscall SRT-8200' (length=41)
 'code' => string 'SRT-8200' (length=8)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '10' (length=2)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'thiet-bi-kich-song-gx-6000-1584500942.png' (length=41)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '267279' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1584500787' (length=10)
 'modified_time' => string '1721096568' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'thiet-bi-kich-song-syscall-srt-8200' (length=35)
 'viewed' => string '157' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '1' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '146848' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '' (length=0)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/thiet-bi-kich-song-syscall-srt-8200-pd146848.html' (length=50)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '142247' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Màn hình chuông gọi y tá Syscall SR A440' (length=46)
 'code' => string 'SR A440' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '11' (length=2)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '<p>Màn hình hiển thị chuông gọi y tá cao cấp Syscall SR-A440 với thiết kế sang trọng. Có khả năng hiển thị cùng lúc 4 giường bệnh gọi đồng thời và lưu được 5 cuộc gọi.</p>

<figure class="image"><img alt="" height="700" src="https://chuonggoiyta.com/data/media/1051/images/man-hinh-chuong-goi-y-ta-syscall-sr2003-3.jpg" width="960" />
<figcaption>Hệ thống màn hình trực chuông gọi y tá phù hợp cho từng quy mô bệnh viện</figcaption>
<'... (length=1477)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'man-hinh-chuong-goi-y-ta-syscall-sr440-1576206681.jpg' (length=53)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '251964' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1576206627' (length=10)
 'modified_time' => string '1721092252' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '1' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'man-hinh-chuong-goi-y-ta-khong-day-syscall-sr-a440' (length=50)
 'viewed' => string '80' (length=2)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '1' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '142247' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '' (length=0)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/man-hinh-chuong-goi-y-ta-khong-day-syscall-sr-a440-pd142247.html' (length=65)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '142243' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Màn hình chuông gọi y tá Syscall SR A2003' (length=47)
 'code' => string 'SR A2003' (length=8)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '12' (length=2)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '<p>&nbsp;Màn hình hiển thị chuông gọi y tá Syscall SR-A2003 có khả năng hiển thị đồng thời 3 giường bệnh gọi cùng 1 lúc.<br />
Có khả năng kết nối lên đến 99 giường bệnh, phù hợp lắp đặt tại các khoa, quy mô giường bệnh nhỏ.</p>

<p>Màn được thiết kế với nhiều kiểu nhạc chuông sử dụng trong gọi từ giường bệnh hoặc gọi cấp cứu khẩn cấp từ nhà vệ sinh.</p>

<figure class="image"><img alt=""'... (length=2404)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'man-hinh-chuong-goi-y-ta-syscall-sr2003-1-1576203776.jpg' (length=56)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '251960' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1576203360' (length=10)
 'modified_time' => string '1720783924' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '1' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'man-hinh-chuong-goi-y-ta-syscall-sr-a2003' (length=41)
 'viewed' => string '195' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '1' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '142243' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '' (length=0)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/man-hinh-chuong-goi-y-ta-syscall-sr-a2003-pd142243.html' (length=56)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '102573' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Bảng hiển thị chuông báo gọi y tá SR-330' (length=51)
 'code' => string 'SR-330' (length=6)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '13' (length=2)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/products/1051/968/' (length=32)
 'avatar_name' => string 'sr-330brown.jpg' (length=15)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '165013' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => string '0' (length=1)
 'created_user' => string '2196' (length=4)
 'modified_user' => string '2196' (length=4)
 'created_time' => string '1526462373' (length=10)
 'modified_time' => string '1709278570' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => string '0' (length=1)
 'ispriceday' => string '0' (length=1)
 'alias' => string 'bang-hien-thi-chuong-goi-y-ta-sr-330' (length=36)
 'viewed' => string '112' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '102573' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '<p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:18px;">Sản phẩm<strong> bảng hiển thị báo gọi y tá SR-330</strong> được thiết kế phù hợp với mọi bệnh viện, màn hình LED hiển thị sắc nét, âm báo rõ ràng giúp y tá dễ dàng nhận biết bệnh nhân đang cần trợ giúp</span></span></p>
' (length=374)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/bang-hien-thi-chuong-goi-y-ta-sr-330-pd102573.html' (length=51)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Bảng hiển thị chuông báo gọi y tá SR-330

Sản phẩm bảng hiển thị báo gọi y tá SR-330 được thiết kế phù hợp với mọi bệnh viện, màn hình LED hiển thị sắc nét, âm báo rõ ràng giúp y tá dễ dàng nhận biết bệnh nhân đang cần trợ giúp

/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '102366' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Đèn báo hành lang SRL 200' (length=29)
 'code' => string 'SRL 200' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '1' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '14' (length=2)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '<h2><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:18px;"><strong>Đèn báo hành lang SRL-200 không thể thiếu trong hệ thống&nbsp;<a href="http://chuonggoiyta.com/"><span style="color:#ff0000;">chuông báo gọi y tá</span></a></strong></span></span></h2>

<p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:18px;">Đèn báo hành lang SRL-200 là một vật dụng thiếu yếu cần có trong hệ thống gọi y tá không dây, '... (length=6113)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'den-bao-hanh-lang-bao-goi-y-ta-1604627716.png' (length=45)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '308143' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => string '0' (length=1)
 'created_user' => string '2196' (length=4)
 'modified_user' => string '2196' (length=4)
 'created_time' => string '1526095271' (length=10)
 'modified_time' => string '1720609196' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => string '0' (length=1)
 'ispriceday' => string '0' (length=1)
 'alias' => string 'den-bao-hanh-lang-srl-200' (length=25)
 'viewed' => string '230' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '102366' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '<p><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Đèn báo hành lang SRL-200 là một sản phẩm nằm trong<strong> hệ thống báo gọi y tá</strong> giúp y tá/bác sỹ có thể biết chính xác vị trí cần hỗ trợ của bệnh nhân đang yêu cầu một cách nhanh chóng nhất thông qua tin hiệu đèn báo.</span></span></p>
' (length=399)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/den-bao-hanh-lang-srl-200-pd102366.html' (length=40)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Đèn báo hành lang SRL 200

Đèn báo hành lang SRL-200 là một sản phẩm nằm trong hệ thống báo gọi y tá giúp y tá/bác sỹ có thể biết chính xác vị trí cần hỗ trợ của bệnh nhân đang yêu cầu một cách nhanh chóng nhất thông qua tin hiệu đèn báo.

/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '102159' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Nút báo gọi y tá không dây GST-300h' (length=42)
 'code' => string 'gst-300h' (length=8)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '15' (length=2)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/2196/' (length=38)
 'avatar_name' => string 'nut-bao-goi-y-ta-gst-300h-1525943439.jpg' (length=40)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '164209' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => string '0' (length=1)
 'created_user' => string '2196' (length=4)
 'modified_user' => string '2196' (length=4)
 'created_time' => string '1525943406' (length=10)
 'modified_time' => string '1721130042' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => string '0' (length=1)
 'ispriceday' => string '0' (length=1)
 'alias' => string 'nut-bao-goi-y-ta-gst-300h' (length=25)
 'viewed' => string '107' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '1' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '102159' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '<p><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>Chuông gọi y tá không dây GST-300h </strong>là dòng sản phẩm của hãng sản xuất Ringo Korea, hiện được lựa chọn và sử dụng khá nhiều tại hệ thống các bệnh viện trong và ngoài nước.</span></span></p>
' (length=348)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/nut-bao-goi-y-ta-gst-300h-pd102159.html' (length=40)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Nút báo gọi y tá không dây GST-300h

Chuông gọi y tá không dây GST-300h là dòng sản phẩm của hãng sản xuất Ringo Korea, hiện được lựa chọn và sử dụng khá nhiều tại hệ thống các bệnh viện trong và ngoài nước.

/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '101143' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Màn hình hiển thị chuông gọi y tá GSR-3' (length=49)
 'code' => string 'man-hinh-hien-thi-chuong-goi-y-ta-gsr-3' (length=39)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '16' (length=2)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/2132/' (length=38)
 'avatar_name' => string 'man-hinh-hien-thi-gsr-3-1524038226.jpg' (length=38)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '162057' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => string '0' (length=1)
 'created_user' => string '2132' (length=4)
 'modified_user' => string '2132' (length=4)
 'created_time' => string '1524039414' (length=10)
 'modified_time' => string '1721130383' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => string '0' (length=1)
 'ispriceday' => string '0' (length=1)
 'alias' => string 'man-hinh-hien-thi-chuong-goi-y-ta-gsr-3' (length=39)
 'viewed' => string '170' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '101143' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '<p><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><span style="font-size:18px;">Màn hình hiển thị <strong>chuông báo gọi y tá</strong> GSR-3 có khả năng hiển thị 2&nbsp;cuộc gọi cùng lúc</span></span></p>
' (length=240)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/man-hinh-hien-thi-chuong-goi-y-ta-gsr-3-pd101143.html' (length=54)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Màn hình hiển thị chuông gọi y tá GSR-3

Màn hình hiển thị chuông báo gọi y tá GSR-3 có khả năng hiển thị 2 cuộc gọi cùng lúc

/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '100562' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'CHUÔNG GỌI Y TÁ GST-200' (length=27)
 'code' => string 'GST-200' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '6' (length=1)
 'include_vat' => string '1' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '17' (length=2)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '<h2><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>Vì sao bạn nên chọn hệ thống <a href="http://chuonggoiyta.com/"><span style="color:#ff0000;">chuông gọi y tá</span></a> GST-200 để sử dụng</strong></span></span></h2>

<p><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">- Hệ thống <strong>chuông gọi y tá&nbsp;không dây GST-200 </strong>có tốc độ kết nối chuẩn, giúp bệnh nhân có'... (length=6136)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/2132/' (length=38)
 'avatar_name' => string '149shop1236920-1523507522.jpg' (length=29)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '161267' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => string '0' (length=1)
 'created_user' => string '2132' (length=4)
 'modified_user' => string '2132' (length=4)
 'created_time' => string '1523508064' (length=10)
 'modified_time' => string '1721012631' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9562' (length=4)
 'category_track' => string '9562' (length=4)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => string '0' (length=1)
 'ispriceday' => string '0' (length=1)
 'alias' => string 'chuong-goi-y-ta-gst-200' (length=23)
 'viewed' => string '377' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '2' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '100562' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '<p><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;"><strong>Chuông&nbsp;gọi y tá GST-200 </strong>được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt dễ dàng lắp đặt tại mọi vị trí trong buồng bệnh, là sản phẩm được rất nhiều các bệnh viện lớn lựa chọn và lắp đặt</span></span></p>
' (length=367)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/chuong-goi-y-ta-gst-200-pd100562.html' (length=38)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

CHUÔNG GỌI Y TÁ GST-200

Chuông gọi y tá GST-200 được thiết kế tinh xảo, đẹp mắt dễ dàng lắp đặt tại mọi vị trí trong buồng bệnh, là sản phẩm được rất nhiều các bệnh viện lớn lựa chọn và lắp đặt

/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '39254' (length=5)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Nút chuông gọi y tá ST-500' (length=31)
 'code' => string 'ST-500' (length=6)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '18' (length=2)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/2132/' (length=38)
 'avatar_name' => string 'chuong-goi-y-ta-st-500-1524036463.jpg' (length=37)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '162054' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => string '0' (length=1)
 'created_user' => string '0' (length=1)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1474035499' (length=10)
 'modified_time' => string '1720087817' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => string '0' (length=1)
 'ispriceday' => string '0' (length=1)
 'alias' => string 'nut-chuong-goi-y-ta-st-500' (length=26)
 'viewed' => string '317' (length=3)
 'isnew' => string '0' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => string '' (length=0)
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '39254' (length=5)
   'product_sortdesc' => string '<p><span style="font-size:18px;"><span style="font-family:Times New Roman,Times,serif;">Nút <strong>chuông gọi y tá ST-500</strong> với 2 chức năng gọi và hủy giúp bệnh nhân có thể gọi y tá một cách nhanh chóng và dễ dàng</span></span></p>
' (length=274)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/nut-chuong-goi-y-ta-st-500-pd39254.html' (length=40)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Nút chuông gọi y tá ST-500

Nút chuông gọi y tá ST-500 với 2 chức năng gọi và hủy giúp bệnh nhân có thể gọi y tá một cách nhanh chóng và dễ dàng

/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '161438' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Đèn báo động Syscall SLL-400' (length=34)
 'code' => string 'SLL 400' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '6' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string '' (length=0)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'den-bao-dong-syscall-sll-400-1-1604631977.png' (length=45)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '308155' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1604632129' (length=10)
 'modified_time' => string '1718522646' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9563' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9563' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'den-bao-dong-syscall-sll-400' (length=28)
 'viewed' => string '70' (length=2)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '161438' (length=6)
   'product_sortdesc' => string '' (length=0)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/den-bao-dong-syscall-sll-400-pd161438.html' (length=43)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '148880' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Nút gọi y tá phòng mổ commax AS-100' (length=42)
 'code' => string 'AS-100' (length=6)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '25' (length=2)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string 'Nút báo gọi y tá trong phòng mổ Commax AS-100 với thiết kế hiện đại, dễ sử dụng giúp việc gọi y tá trong phòng mổ một cách dễ dàng nhanh chóng' (length=183)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'as-100-1587784042.png' (length=21)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '275194' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1587784054' (length=10)
 'modified_time' => string '1720759028' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9566' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9566' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'nut-goi-y-ta-phong-mo-commax-as-100' (length=35)
 'viewed' => string '79' (length=2)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '148880' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Nút báo gọi y tá trong phòng mổ Commax AS-100 với thiết kế hiện đại, dễ sử dụng giúp việc gọi y tá trong phòng mổ một cách dễ dàng nhanh chóng' (length=183)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/nut-goi-y-ta-phong-mo-commax-as-100-pd148880.html' (length=50)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Nút gọi y tá phòng mổ commax AS-100

Nút báo gọi y tá trong phòng mổ Commax AS-100 với thiết kế hiện đại, dễ sử dụng giúp việc gọi y tá trong phòng mổ một cách dễ dàng nhanh chóng
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '148879' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Nút gọi y tá chuyển mạch bằng chân commax FS-600' (length=59)
 'code' => string 'FS-600' (length=6)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '25' (length=2)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string 'Nút gọi y tá chuyển mạch bằng chân commax FS-600 giúp việc gọi y tá trong phòng phẫu thuật trở lên vô cùng đơn giản.' (length=147)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'fs-600-1587783992.png' (length=21)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '275193' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1587784003' (length=10)
 'modified_time' => string '1720161495' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9566' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9566' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'nut-goi-y-ta-chuyen-mach-bang-chan-commax-fs-600' (length=48)
 'viewed' => string '29' (length=2)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '148879' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Nút gọi y tá chuyển mạch bằng chân commax FS-600 giúp việc gọi y tá trong phòng phẫu thuật trở lên vô cùng đơn giản.' (length=147)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/nut-goi-y-ta-chuyen-mach-bang-chan-commax-fs-600-pd148879.html' (length=63)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Nút gọi y tá chuyển mạch bằng chân commax FS-600

Nút gọi y tá chuyển mạch bằng chân commax FS-600 giúp việc gọi y tá trong phòng phẫu thuật trở lên vô cùng đơn giản.
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '148878' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Hệ thống gọi y tá trong phòng mổ Commax JNS-6KO' (length=57)
 'code' => string 'JNS-6KO' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '25' (length=2)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string 'Hệ thống gọi y tá trong phòng mổ commax JNS-6KO giúp cho việc gọi y tá hỗ trợ trong phòng mổ hoặc gọi sự trợ giúp bên ngoài một cách đơn giản nhanh chóng' (length=195)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'jns-6ko-1587783937.png' (length=22)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '275192' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1587783950' (length=10)
 'modified_time' => string '1716433111' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9566' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9566' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'he-thong-goi-y-ta-trong-phong-mo-commax-jns-6ko' (length=47)
 'viewed' => string '31' (length=2)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '148878' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Hệ thống gọi y tá trong phòng mổ commax JNS-6KO giúp cho việc gọi y tá hỗ trợ trong phòng mổ hoặc gọi sự trợ giúp bên ngoài một cách đơn giản nhanh chóng' (length=195)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/he-thong-goi-y-ta-trong-phong-mo-commax-jns-6ko-pd148878.html' (length=62)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Hệ thống gọi y tá trong phòng mổ Commax JNS-6KO

Hệ thống gọi y tá trong phòng mổ commax JNS-6KO giúp cho việc gọi y tá hỗ trợ trong phòng mổ hoặc gọi sự trợ giúp bên ngoài một cách đơn giản nhanh chóng
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '148877' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-70MN' (length=43)
 'code' => string 'JNS-70MN' (length=8)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '25' (length=2)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string 'Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-70MN cung cấp thông tin chính xác giường bệnh nhân đang yêu cầu với màn hình cảm ứng LCD giúp việc theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân một cách đơn giản, nhanh chóng' (length=240)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'jns-70mn-1587783836.png' (length=23)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '275191' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1587783854' (length=10)
 'modified_time' => string '1721094451' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9566' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9566' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'may-chu-bao-goi-y-ta-commax-jns-70mn' (length=36)
 'viewed' => string '132' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '148877' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-70MN cung cấp thông tin chính xác giường bệnh nhân đang yêu cầu với màn hình cảm ứng LCD giúp việc theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân một cách đơn giản, nhanh chóng' (length=240)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/may-chu-bao-goi-y-ta-commax-jns-70mn-pd148877.html' (length=51)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-70MN

Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-70MN cung cấp thông tin chính xác giường bệnh nhân đang yêu cầu với màn hình cảm ứng LCD giúp việc theo dõi và hỗ trợ bệnh nhân một cách đơn giản, nhanh chóng
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '148876' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-4CM' (length=42)
 'code' => string 'JSN-4CM' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '25' (length=2)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string 'Máy chủ báo gọi y tá commax JSN-4CM giúp thông báo số giường bệnh nhân gọi một cách nhanh chóng và chính xác' (length=135)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'jns-4cm-1587783764.png' (length=22)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '275190' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1587783784' (length=10)
 'modified_time' => string '1721036333' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9566' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9566' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'may-chu-bao-goi-y-ta-commax-jns-4cm' (length=35)
 'viewed' => string '174' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '148876' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Máy chủ báo gọi y tá commax JSN-4CM giúp thông báo số giường bệnh nhân gọi một cách nhanh chóng và chính xác' (length=135)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/may-chu-bao-goi-y-ta-commax-jns-4cm-pd148876.html' (length=50)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-4CM

Máy chủ báo gọi y tá commax JSN-4CM giúp thông báo số giường bệnh nhân gọi một cách nhanh chóng và chính xác
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '148874' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-360' (length=42)
 'code' => string 'JNS-360' (length=7)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '25' (length=2)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string 'Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-360 cho phép việc liên lạc giữa bệnh nhân và y tá một cách đơn giản' (length=126)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'jns-36o-1587783643.png' (length=22)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '275186' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1587783657' (length=10)
 'modified_time' => string '1721036517' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9566' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9566' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'may-chu-bao-goi-y-ta-commax-jns-360' (length=35)
 'viewed' => string '77' (length=2)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '148874' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-360 cho phép việc liên lạc giữa bệnh nhân và y tá một cách đơn giản' (length=126)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/may-chu-bao-goi-y-ta-commax-jns-360-pd148874.html' (length=50)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-360

Máy chủ báo gọi y tá commax JNS-360 cho phép việc liên lạc giữa bệnh nhân và y tá một cách đơn giản
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '148873' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Nút gọi khẩn cấp commax ES-420' (length=37)
 'code' => string 'ES-420' (length=6)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '25' (length=2)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string 'Nút gọi khẩn cấp trong nhà vệ sinh ES-420 với tính năng chống nước đem lại sự an tâm cho người bệnh' (length=129)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'es-420-1587783569.png' (length=21)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '275185' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1587783588' (length=10)
 'modified_time' => string '1720609065' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9566' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9566' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'nut-goi-khan-cap-commax-es-420' (length=30)
 'viewed' => string '103' (length=3)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '148873' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Nút gọi khẩn cấp trong nhà vệ sinh ES-420 với tính năng chống nước đem lại sự an tâm cho người bệnh' (length=129)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/nut-goi-khan-cap-commax-es-420-pd148873.html' (length=45)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Nút gọi khẩn cấp commax ES-420

Nút gọi khẩn cấp trong nhà vệ sinh ES-420 với tính năng chống nước đem lại sự an tâm cho người bệnh
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '148872' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Nút hiện diện commax PB-500' (length=32)
 'code' => string 'PB-500' (length=6)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '1' (length=1)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string 'Nút hiện diện commax PB-500 giúp thông báo cho người bệnh sự có mặt của y bác sỹ, đem lại sự an tâm cho người bệnh' (length=148)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'pb-500-1587782154.png' (length=21)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '275184' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1587782166' (length=10)
 'modified_time' => string '1721026518' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9566' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9566' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'nut-hien-dien-commax-pb-500' (length=27)
 'viewed' => string '50' (length=2)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '148872' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Nút hiện diện commax PB-500 giúp thông báo cho người bệnh sự có mặt của y bác sỹ, đem lại sự an tâm cho người bệnh' (length=148)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/nut-hien-dien-commax-pb-500-pd148872.html' (length=42)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Nút hiện diện commax PB-500

Nút hiện diện commax PB-500 giúp thông báo cho người bệnh sự có mặt của y bác sỹ, đem lại sự an tâm cho người bệnh
/HDDold/www/web3nhat.com/themes/introduce/w3ni314/views/modules/productcategoryinhome/view.php:25:
array (size=117)
 'id' => string '148871' (length=6)
 'attribute_set_id' => null
 'name' => string 'Dây gọi y tá kéo dài commax CC-200' (length=40)
 'code' => string '' (length=0)
 'barcode' => string '' (length=0)
 'slogan' => string '' (length=0)
 'color' => string '' (length=0)
 'price' => string '0.00' (length=4)
 'price_market' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount' => string '0.00' (length=4)
 'price_discount_percent' => string '0' (length=1)
 'run_discount' => string '0' (length=1)
 'expire_discount' => string '25' (length=2)
 'include_vat' => string '0' (length=1)
 'quantity' => string '0' (length=1)
 'status' => string '1' (length=1)
 'state' => string '1' (length=1)
 'position' => string '1000' (length=4)
 'product_sortdesc' => string 'Dây gọi y tá kéo dài commax CC-200 giúp cho bệnh nhân có thể nằm giường gọi y tá hoặc gọi y tá trong nhà vệ sinh' (length=141)
 'product_desc' => string '' (length=0)
 'avatar_path' => string '/media/images/1051/products/1051/968/' (length=37)
 'avatar_name' => string 'cc-200-1587782028.png' (length=21)
 'icon_path' => null
 'icon_name' => null
 'avatar_wt_path' => null
 'avatar_wt_name' => null
 'currency' => string 'VND' (length=3)
 'avatar_id' => string '275183' (length=6)
 'site_id' => string '1051' (length=4)
 'parent_id' => null
 'created_user' => string '968' (length=3)
 'modified_user' => string '968' (length=3)
 'created_time' => string '1587782042' (length=10)
 'modified_time' => string '1720609045' (length=10)
 'meta_keywords' => string '' (length=0)
 'meta_description' => string '' (length=0)
 'meta_title' => string '' (length=0)
 'list_product_relate' => string '' (length=0)
 'product_category_id' => string '9566' (length=4)
 'category_track' => string '9562 9566' (length=9)
 'ishot' => string '0' (length=1)
 'issale' => null
 'ispriceday' => null
 'alias' => string 'day-goi-y-ta-keo-dai-commax-cc-200' (length=34)
 'viewed' => string '68' (length=2)
 'isnew' => string '1' (length=1)
 'isselling' => string '0' (length=1)
 'iswaitting' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_id' => string '0' (length=1)
 'manufacturer_category_id' => null
 'manufacturer_category_track' => null
 'type_product' => string '0' (length=1)
 'weight' => string '0.00' (length=4)
 'capacity' => string '0.00' (length=4)
 'is_configurable' => string '0' (length=1)
 'cus_field1' => string '0' (length=1)
 'cus_field2' => string '0' (length=1)
 'cus_field3' => string '0' (length=1)
 'cus_field4' => string '0' (length=1)
 'cus_field5' => string '0' (length=1)
 'cus_field6' => string '0' (length=1)
 'cus_field7' => string '0' (length=1)
 'cus_field8' => string '0' (length=1)
 'cus_field9' => string '0' (length=1)
 'cus_field10' => string '0' (length=1)
 'cus_field11' => string '0' (length=1)
 'cus_field12' => string '0' (length=1)
 'cus_field13' => string '0' (length=1)
 'cus_field14' => string '0' (length=1)
 'cus_field15' => string '0' (length=1)
 'cus_field16' => string '0' (length=1)
 'cus_field17' => string '0' (length=1)
 'cus_field18' => string '0' (length=1)
 'cus_field19' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field20' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field21' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field22' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field23' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field24' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field25' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field26' => string '0.0000' (length=6)
 'cus_field27' => string '0' (length=1)
 'cus_field28' => string '0' (length=1)
 'cus_field29' => string '0' (length=1)
 'cus_field30' => string '0' (length=1)
 'cus_field31' => string '0' (length=1)
 'cus_field32' => string '0' (length=1)
 'cus_field33' => string '0' (length=1)
 'cus_field34' => string '0' (length=1)
 'cus_field35' => string '0' (length=1)
 'cus_field36' => string '0' (length=1)
 'cus_field37' => string '0' (length=1)
 'cus_field38' => string '0' (length=1)
 'bonus_point' => string '0' (length=1)
 'donate' => string '0' (length=1)
 'province_id' => string '0' (length=1)
 'store_ids' => string '' (length=0)
 'members_only' => string '0' (length=1)
 'season_id' => null
 'url_to' => string '' (length=0)
 'unmarked' => string '0' (length=1)
 'guarantee' => string '' (length=0)
 'pro_kiotviet_id' => string '0' (length=1)
 'pro_attributes' => null
 'unit' => null
 'pro_attribute_searchs' => null
 'total_buy' => string '0' (length=1)
 'year_manu_from' => null
 'year_manu_to' => null
 'product_info' => 
  array (size=5)
   'product_id' => string '148871' (length=6)
   'product_sortdesc' => string 'Dây gọi y tá kéo dài commax CC-200 giúp cho bệnh nhân có thể nằm giường gọi y tá hoặc gọi y tá trong nhà vệ sinh' (length=141)
   'total_rating' => string '0.00' (length=4)
   'total_votes' => string '0' (length=1)
   'product_note' => string '' (length=0)
 'link' => string '/day-goi-y-ta-keo-dai-commax-cc-200-pd148871.html' (length=49)
 'price_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_market_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'price_save_text' => string '<span class = "pricetext">0</span><span class = "currencytext">đ</span>' (length=72)
 'total_rating' => string '0.00' (length=4)
 'total_votes' => string '0' (length=1)
 'product_note' => string '' (length=0)

Dây gọi y tá kéo dài commax CC-200

Dây gọi y tá kéo dài commax CC-200 giúp cho bệnh nhân có thể nằm giường gọi y tá hoặc gọi y tá trong nhà vệ sinh
HOTLINE : 0989.317.519